skip navigation
skip to ContentsRezidensia

Dili

Rezidensia

Iha maneira rua ba estranjeiru sira nia dejeja atu hetan temporariu ou autorizasaun rezidensia permanente. Primeiru involve inisialmente aplika ba no hetan vistu atu estabelese rezidensia. Sorin seluk mak liu husi reagrupamentu familia.

Vistu atu estabelese rezidensia permite detentor hodi tama Timor-Leste atu pedidu autorizasaun rezidensia. Estranjeiru labele aplika ba no sai konsedidu autorizasaun rezidente ekseptu sira iha uluk lai konsedidu vistu ida ne’e, ou konsedidu reagrupamentu family hanesan familia imediata ema ida konsedidu autorizasaun rezidensia.

Estranjeiru sira ne’ebe iha tiha ona vistu konsedidu atu estabelese rezidensia no tama ba nasaun neste baze bele aplika ba iha Servisu Imigrasaun iha Dili ba autorizasau Rezidensia. Autorizasaun rezidensia labele prosesa iha segada hanesan servisu ida ne’e mak so deit disponivel iha eskritoriu sira iha Servisu Imigrasaun iha Dili ba sira ne’ebe mak iha pais laran.

Haree : Vistu hodi Estabelese Rezidensia
Haree : Reagrupamentu familia
Haree : Autorizasaun Rezidente
Haree : Formulariu aplikasaun vistu