skip navigation
skip to ContentsNotisia

Ministry of Interior

2016
June 24
No Img

Dili, Iha Loron 24 Fulan Juñu 2016, Diretor Jeral Servisu Migrasaun Superintendente Asistente, Boavida Ribeiro, Akompaña direitamente husi Diretora Jerál Servisus Korporativus Sra. Guilhermina F.S Ribeiro, no Sekretario Ezekutivu Fundu Dezenvolvimentu Kapital Humanu (FDCH) Sr. Esmenio da Silva, hala’o abertura ba “Treinamentu Báziku Lei Imigrasaun no Azilo ba Dala Sia (IX) iha Salaun Enkontru, Ministériu Interior, Vila-Verde, Díli.


No Img

Objectiv treinamentu baziku lei imigrasaun no azilo ba dala sai (9) refere nee atu kapasita no hasae kuinesementu diak ba funsionariu serbisu migrasaun nia intedenmentu ba lei imigrasaun no azilo, iha treinamentu nee hamutuk ema nai tolunulu resin sai (39), kompostu feto ruanulu resin neen (16), no mane nain ruanulu resin tolu (23, ho nia durasaun fulan ida,


No Img

Iha intervista husi diretor geral jeral serbisu migrasaun superintendente assistente, Boavida Ribeiro hateten objectivo husi treinamentu ida nee atu fo treinamentu. Signifika atu kapasita ema nia koalia konaba ema, entaun ami koalia liu ema sira neebe maka iha área imigrasaunninian, oinsa mebros imigrsaun tomak iha konhesementu diak konaba lei imigrasaun nee rasik, e nune mos konhesementu konaba prosedementu imigrasaun nian. Tekniku husi DG-SM.

May 27

CERIMONIA LANSAMENTU VINHETE DE VISTO CHEGADA BA POSTO FRONTEIRA RAI MARAN TOMAK HUSI Sua Excia MINISTRO DO INTERIOR Dr.LONGUINHOS MONTEIRO IHA DATA 27 DE MAIO 2016 E MOS PRESENCA HUSI Exmo Sr. DIRECTOR GERAL DO SERVICO DE MIGRACAO ASST. SUPT. BOAVIDA RIBEIRO,Lic.Dir.

No Img No Img No Img No Img No Img No Img No Img No Img
April 06

Iha loron 06/04/2016 SE Sr. Ministro do Interior Dr. Longuinhos Monteiro, hamutuk ho Exmo Director-Geral do Serviço de Migração Supt.Ass. da Polícia Boavida Ribeiro,Lic.Dir no mós representante KOICA Sr.(Kang Hyeong Cheol) halo inagurasaun Website Serviço de Migração nian no mós Laboratório Multimédia, ne'ebe dezenvolve hó apoiu husi Governu Koreia do Sul. Página website ne'ebe bele tama husi enderesu tuir mai: www.migration.gov.tl

No Img No Img No Img No Img No Img No Img No Img No Img